Güvenlik ve Acil Yardım
0 224 757 00 09
Satılık / Kiralık
Foto Galeri
Sosyal Tesisler
Darka Spor Klübü
Güncel Çalışmalar
Aktiviteler
Önemli Telefonlar

Nöbetçi Eczane / İznik

BURSA


Yönetim Planı

Tatil Köyü Yönetimi

DARKA TATİL KÖYÜ TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI

Birinci Bölüm: Genel hükümler

KONU Madde:1-Bu yönetim planının konusu; Bursa ili ,İznik ilçesi ,Selçuk mahallesinde bulunan toplu yapıda, 10 adet İmar adası, 19 adet parselde yer alan ve toplam 486 bağımsız bölümden ibaret yerleşim de ;konutlar, depolar, sosyal donatı alanı ve üniteleri, altyapı tesisleri, ortak kullanım alanları, yeşil alanlar, sosyal tesis ve hizmet alanları, otoparklar, spor tesisleri bulunanalanda (Darka tatil köyü toplu yapısı) bağımsız bölüm malikleri arasındaki ilişkileri düzenlemek, kat (bağımsız bölüm) maliklerinin birbirlerine karşı hak ve yükümlülükleri ile uyulması gerekli kuralları ve toplu yapının yönetim tarzını belirtmektir.

HUKUKİ DAYANAK Madde:2- Bu yönetim planı, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’ na (bundan böyle KMK olarak anılacaktır), özellikle de bu kanunun 4, 19, 20.28. maddeleri ile 5711 sayılı kanun ile düzenlenen dokuzuncu bölümde yer alan “TOPLU YAPI”hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Bu yönetim planı, ortak yerler de dahil olmak üzere, KMK Md 4/1 de belirtilen “sözleşme” niteliğinde olup toplu yapı kapsamında olan aşağıda 3. maddede belirtilen ekli vaziyet planında ki tüm parsel maliklerini bağlar. Bu toplu yapının bulunduğu alan, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 27.11.1999 tarih ve 7581 sayılı kararı gereği korunması gerekli üçüncü derece sit alanı olup, bu niteliği tapu siciline tescil edilmiştir. Kat malikleri ve yöneticiler, alanın bu niteliğini her türlü kararlarında ve uygulamalarında göz önünde bulundurmak zorundadırlar.

KAPSAM Madde:3- Toplu yapıyı oluşturan İmar adaları ve Parselleri ile içinde bulunan bağımsız bölümlerin adedi ve nitelikleri aşağıda gösterilmiştir : İmar Adası(Bölge) Kadastro adası ParsellerNiteliği Bağımsız bölüm(bb) sayısı A - B25736Spor Kulübü Derneğine1 bb ait 4157 m2 Arsa 25735Konut32 bb 26347Konut6 bb 26348Konut4 bb 26349Konut25 bb 26350Konut36 bb C26446Konut9 bb 26447Konut44 bb D25633Konut111 bb E26245Konut25 bb F25839Konut 2bb 26140Konut 6bb 26143Konut19bb G26548Konut33bb H2865Konut38bb İ2551Konut74bb S25432tesisler (250 paydaşlı) 1 bb 6279 m2 Arsa) Y287267 konut + 1 depo8bb 287274 konut + 8 depo12bb Toplam olarak :475 konut, 9 depo, 1 Spor arsası, 1 tesisler arsasından ibarettir.

YÖNETİM PLANININ BAĞLAYICILIĞI

Madde:4- Toplu yapı kapsamındaki yapı ve yerler için, tamamını kapsayan bir tek yönetim planı vardır. İş bu yönetim planı,toplu yapı kapsamında olup, (3) üncü maddede belirtilen tüm bağımsız bölüm maliklerini ve mirasçılarını, bağımsız bölümü sonradan satış veya herhangi bir sebeple iktisap eden üçüncü kişileri ve kiracıları bağlayan bir sözleşme hükmündedir.

YÖNETİM PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Madde:5- Bu yönetim planında değişiklik yapılabilmesi için,toplu yapı temsilciler kurulu üyelerinin temsil ettikleri bağımsız bölümlerin tam sayısının beşte dördünün oyu şarttır. Yönetim planı ve bunda yapılan değişiklikler, bütün kat malikleri ile onların külli ve cüzi haleflerini ve yönetici ile denetçileri bağlar.

ORTAK YERLER

Madde:6 – Toplu yapı kapsamında olup ortak yerler, eşya ve tesisler şunlardır: Toplu yapı alanı içinde kalan yeşil alanlar, göletler, yollar ve otopark alanları, alt yapı tesisleri, su deposu ve hidrofor, arıtma tesisi, paratoner, jeneratör dairesi, toplu yapıya ait demirbaşlar ve araçlar, vb. Yukarıda sayılanların dışında kalıp da ortaklaşa kullanma, korunma veya faydalanma için zorunlu olan diğer yerler ve eşya da“ortak yer” konusuna girer. Bağımsız bölümlerin başkalarına devri, kayıtlanması veya kiralanması halinde, ortak yerler de kendiliğinden devredilmiş, kayıtlanmış veya kiralanmış olur.

Madde:7- Bağımsız bölüm üzerinde hak sahibi olanlar, bütün maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça, toplu yapının ortak yerlerinde, inşaat onarım ve tesisler yapamazlar, değişik renkte dış boya veya badana yaptıramazlar, bu yerleri,yönetim planı ve yasa ile belirtilen amaç ve işlevleri dışında kullanamazlar.

Madde:8-Toplu Yapı Yönetim kurulunca; ortak yerlerin ve eşyanın kullanımı, bakım ve onarımı, işletilmesi konularında ve toplu yapıda yaşayanların ilişkilerinin ayrıntılarını düzenlemek üzere ayrı bir YÖNERGE hazırlanır. Yönerge bu yönetim planının ayrılmaz parçası sayılır ve bağımsız bölüm malikleri ile geçici veya sürekli ikamet edenleri bağlayıcı kuralları düzenler.

KAMUYA AİT YERLERİN DÜZENLENMESİ
Madde:9 – Toplu Yapı alanı içinde bulunan ve İmar Mevzuatı gereği kamuya terk edilen yerlerin düzenlenmesi, bakımı ve kullanılması için gerekli giderler Toplu Yapı Yönetimince karşılanır. Bu yerlerin ve yolların düzenlenmesi, aydınlatılması, işletilmesi, bakımı ve kullanımı hususunda Toplu Yapı Yönetimi bu konudaki yetkili Kamu Kurumu ile anlaşma sağlanması ve sözleşme yapılabilmesi için yasal girişimlerde bulunabilir.

İkinci Bölüm: Haklar ve Yükümlülükler

HAKLAR

Madde: 10- Kat malikleri kendilerine ait bağımsız bölümler üzerinde, KMK. nun ilgili hükümleri saklı kalmak üzere, Türk Medeni Kanunun, maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler. Kat malikleri, ana taşınmazın bütün ortak yerlerine, arsa payları oranında, ortak mülkiyet hükümlerine göre malik olurlar. Kat malikleri, ortak yerlerde kullanma hakkına ve yönetime katılma hakkına sahiptirler. Bu hakkın ölçüsü, bu yönetim planında aksine hüküm bulunmadığı hallerde, kendilerine ait arsa payı ile orantılıdır.

TEBLİGAT KURALLARI

Madde:11- Ortak taşınmazlarda sürekli ikamet etmeyen her bağımsız bölüm sahibi, toplu yapı yönetimi ve ortak giderlerle ilgili tebligat yönünden geçerli olmak üzere, Türkiye’ deki bir adresini Toplu Yapı Yönetim Kurulu’na bildirmek zorundadır. Toplu Yapı Yönetim Kurulu ortak giderlerle ilgili tebligatları bu adrese yapar. Bağımsız bölüm sahibinin adres bildirmemesi veya yazılı olarak bildirdiği adrese tebligat yapılamaması hallerinde, bundan sonraki bütün tebligatlar, o kişiye ait bağımsız bölümde fiilen oturana yapılır. Tebligatın bir örneği girişte, Toplu Yapı Yönetim Kurulunca herkesin görebileceği bir yere asılır. Fiilen ikamet edenler bu şekilde yapılan tebligat, o bağımsız bölüm sahibine yapılmış sayılır. Bağımsız bölümde fiilen ikamet eden yoksa ilan tahtasına asılan tebligat örneği, bağımsız bölüm sahibine yapılmış sayılır. Bağımsız bölüm malikleri, kiracıları değiştikçe yeni kiracılar veya kendi bölümlerinde başka sıfatla ikamet edeceklerin öz adı ve soyadı ile iş adresini en geç on gün içinde Toplu Yapı Yönetim Kurulu’na bildirmeye ve mevcut kira sözleşmesinin bir örneğini vermeye ve bağımsız bölümde oturanlara borç ve yükümlülüklerini bildirmeye mecburdurlar. Bağımsız bölüm malikleri, kendi bağımsız bölümlerinde ikamet eden veya faydalananlardan borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyenler için müteselsilin sorumludurlar.

ORTAK GİDERLERE KATILMA ZORUNLUĞU

Madde:12-Toplu Yapı alanı içinde bulunan, ortak yerlerin ve Darka Tatil Köyü’nün kuruluşunda inşaat izni alımı sırasında,imar planı gereği,kamuya terk edilen yerler ve yolların; korunması bakımı, onarımı, aydınlatılması ve işletilmesi için Toplu Yapı Yönetimince yapılacak masraflara, bağımsız bölüm malikleri arsa payı ne olursa olsun bu Yönetim Planında gösterilen yöntemlere göre hesaplanacak miktarlarda katılmak zorundadırlar.

Madde:13 Toplu Yapı içinde yer alan Spor Kulübü Derneği (Ada/Parsel:250/36) ile Tesisler Alanı (Ada/parsel:254/32) işletilmesi ve bakımı ile ilgili giderleri bu yerlerin üyeleri tarafından karşılanır. Bu yerlerin tüm kat maliklerinin ortak kullanım ve yararlanmasına tahsisi veya Toplu Yapı Yönetimine devri halinde bu yönetim planındaki “ortak yerler” kapsamı içinde değerlendirilir ve ortak giderler içine alınır. Bütün bağımsız bölümlerin ortak kullanım ve yararlanmasına tahsis edilmiş tesis ve yerlere ilişkin ortak giderler ise, bütün kat malikleri tarafından karşılanır.

KOMŞULUK İLKELERİ

Madde:14- Kat malikleri, kendi bağımsız bölümleri ve ortak yerleri kullanırken, doğruluk kurallarına uymak, özellikle birbirlerini rahatsız etmemek, birbirlerinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla yükümlüdürler. Bu yönetim planında kat maliklerinin borçlarına ilişkin hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılar ile ikamet eden ve yararlanan hak sahipleri için de geçerlidir. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyenler, kat malikleri ile birlikte müteselsil olarak sorumlu olurlar. Bağımsız bölüm malikleri, konutlarını kiraya vermeleri halinde, Kimlik Bildirme Kanunu uyarınca, kira sözleşmesinin bir örneğini veya kiracı hakkındaki bilgileri Toplu Yapı Yönetim kuruluna bildirmek zorundadırlar.

BAKIM, ONARIM

Madde:15- Bağımsız bölüm malikleri, ana taşınmazın her türlü bakımını yapmaya ve mimari durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar. Toplu yapı, üçüncü derece sit alanı olduğundan, her türlü tadilat, tamirat ve onarım işleri için belediyeden izin almak zorunluluğu vardır. Bu tür işler için öncelikle yönetime yazılı başvuruda bulunulur. Toplu yapı içinde inşaat ve tadilat işleri ancak,15 Ekim ile 30 Nisan tarihleri arasında yapılır. Bunun dışındaki aylarda zorunluluk söz konusu olduğu durumlarda, ancak Toplu Yapı Yönetiminden izin alınmak suretiyle küçük tadilat ve tamirat işleri yapılabilir. Toplu yapıda yer alan konutların dış cephesi serpme sıva, rengi beyaz boya, çatı kiremitleri alaturka toprak kiremit, doğrama ve pergolalar kızılçam rengi natürel ahşap olup, bağımsız bölüm malikleri bu tekdüzeliğe uymak ve korumak zorundadır. Malzeme ve renk değişikliği yapılamaz. Bağımsız bölüm malikleri, kendi bağımsız bölümlerinde, ana yapıya zarar verecek ve genel görüntüyü bozacak nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz. Koku, gürültü, toz çıkaracak eylemlerden ve genel görünümü olumsuz yönde etkileyecek, yapıların mimari ve estetik bütünlüğünü bozacak davranışlardan kaçınmak zorundadır. Estetiği bozan, görüntü kirliliği yaratan, ya da güvenliği tehdit eden; bu tür durumlarda Toplu Yapı Yönetim Kurulunca önce ihtar edilir, yerine getirilmemesi halinde resen düzeltilir Bir masraf gerektiren düzeltmelerde ilgilisinden bu masraf tahsil edilir. Bakım, onarım ve tadilat ayrıntılarını düzenlemek üzere Toplu Yapı Yönetim Kurulunca ayrı bir YÖNERGE hazırlanır. Yönerge bu yönetim planının ayrılmaz parçası sayılır ve bakım, onarım ve tadilat konularında bağlayıcı kuralları düzenler.

Madde:16- Kat maliklerinden birinin bağımsız bölümünde veya bu bölümlerdeki tesislerde meydana gelen hasar veya bozukluğun onarımı veya giderilmesi için diğer bir bağımsız bölüme girmek gerekiyor ise, o bölümün maliki veya kiracısı, giriş iznini vermeye ve bu bölümde gerekli işlemin yapılmasına katlanmaya mecburdur. Bu izin sonucu yapılan işten bir zarar söz konusu olursa, lehine izin verilen bağımsız bölüm malikleri bu zararı tazminle yükümlüdürler.

KULLANIM İLKELERİ

Madde:17- Bağımsız bölüm malikleri, gerek kendi bağımsız bölümlerini kullanırken, gerekse ortak yerleri kullanırken iyi niyet kurallarına uymak zorundadırlar: Bağımsız bölüm malikleri özellikle aşağıdaki işleri ve şeyleri yapamazlar:

a)Kendi bağımsız bölümlerini KMK na göre yasak işler için ve ahlak ve adaba aykırı biçimde kullanamazlar.

b) Ortak yerlerde kümes ve kulübe yapmak suretiyle tavuk ve köpek gibi hayvanlar besleyemezler. Evinde evcil hayvan bulunduranlar, bundan dolayı komşulara rahatsızlık vermemeye ve çevreyi kirletmemeye özen göstermek zorundadırlar.

c)Binalarda gerektiğinde kullanılacak anten ve klima üniteleri görüntü ve ses kirliliğine sebep vermeyecek, mimari estetiği bozmayacak şekilde yerleştirilecektir. Gerektiğinde Toplu Yapı Yönetim Kurulunca bu konuda bir YÖNERGE hazırlanır.

ç)Tasdikli projede belirtilen yerlerin dışında ve kendi bağımsız bölümlerinde, reklam panosu ve tabela koyamayacakları gibi, dairelerinin camlarına ilan ve reklam yazıları koyamazlar. Görüntü kirliliği yaratan bu tür durumlarda yönetimce önce ihtar edilir, yerine getirilmemesi halinde resen düzeltileceği gibi, bir masraf gerektiren durumlarda ilgilisinden bu masraf tahsil edilir.

d)Özellikle gece yatma saatlerinde gürültü yapacak şekilde elektrikli aletler, ses ve müzik sistemleri vb. kullanarak başkalarını rahatsız edici davranışlarda bulunamazlar.

e)Kendi bağımsız bölümlerinde, komşularını rahatsız edici şekilde toplantılar düzenleyemezler.

f)Kendi bağımsız bölümünde de olsa, ticari amaçlı faaliyette bulunamazlar.

g)Yeşil alanlar ve konutların önünde bulunan bahçeler ortak yerlerden olup, buraların bitki örtüsünü belirlemek, ağaç dikimi, sökümü, budanması ve bakımı Toplu Yapı Yönetimine aittir. Bağımsız bölüm malikleri kendi konutlarının önlerinde, özel bahçe oluşturmak amacıyla çit, bitki ve ağaç dikimi yapamazlar.

h)Toplu yapıda yaşayan malikler veya konutları kullananlar, kendilerine ayrılan yerlerin dışındaki ortak yerlere görüntü kirliliğine sebep verecek şey ve eşya bırakamazlar.

ı)Otopark olarak gösterilen yerlerin dışında uzun süre kalıcı olarak araçlarını bırakamazlar. Traktör, kamyon ve kamyonet, karavan, tehlikeli madde taşıyan araçlar, uzun süreli olarak otoparklarda ve ortak yerlerde park edilerek bırakılamaz. Her bağımsız bölümün bir araçlık otopark yeri hakkı olup, ailenin fazla araçlarını, yoğunluk olan dönemlerde yönetimin göstereceği yerlere park etme zorunluluğu vardırlar.

i)Toplu yapı içinde ve/veya kendi bağımsız bölümünde, yangın çıkmasına neden olabilecek ya da can güvenliğini tehlikeye düşürecek maddelerin bulundurulması, kullanılması yasaktır.

j)Toplu yapı içinde,yaşam etkinlik ve kıyafetlerin, sosyal yapıya uygun olması şarttır.

k)Toplu yapı içerisinde yer alan ticari işletmeler faaliyetlerini mevcut kullanım alanlarından taşmadan, ortak yerlere tecavüz etmeden ve toplu yapıda yaşayanların huzurunu bozmadan sürdürmek zorundadırlar. İş yeri personelinin kimlik bilgilerinin Toplu Yapı Yönetimine bildirilmesi zorunludur. Bu maddede yer alan tüm kurallar iş yeri sahiplerini de bağlar.

Üçüncü bölüm: Ortak giderler

ORTAK GİDERLER

Madde:18-Toplu yapı’ da bir arada bulunmanın ve ortak yaşamanın gereği olarak, tüm bağımsız bölüm malikleri, KMK. Md.20 ye dayanılarak aşağıda belirtilen ortak giderlere katılmak zorundadır:

a)Daimi ve geçici personel ücretleri, personelin SSK prim, vergi ve sosyal yardım ödemeleri, personelin kıdem tazminatı fonu ile güvenlik personelinin giderleri, yönetim planın Md.19/b deki giderler,

b)Demirbaş alımı, ısıtma, aydınlatma, temizlik, elektrik, su, haberleşme, yönetimin büro giderleri; ortak yerlerin ve yolların bakım, koruma ve onarım giderleri ve aydınlatma ile benzer giderler ve ortak tesislerin diğer genel işletme giderleri.

GİDERLERİN KARŞILANMASI

Madde:19-Toplu Yapı Yönetiminde, tüm parselleri kapsamak üzere, yapılacak giderlerin karşılanmasında ve işletme projesinin düzenlenmesinde aşağıdaki ilkeler uygulanır:

a)Ortak yerlere ve tesislere ait giderler, Toplu Yapı Yönetiminin ortak bütçesince karşılanır.

b)Yönetim binası olarak kullanılan 287/26 bulunan yönetim ofisleri, lojman, personel mutfak vs.‘nin giderleri, bu birimlerin bedelsiz olarak kullanıldığı süre ve koşul ile toplu yapı ortak bütçesince karşılanır.

c)Aynı malik tarafından alt alta ya da yan yana birlikte tek hane olarak kullanılan en fazla iki adet bağımsız bölümün ortak gideri hesaplanırken; bu yönetim planın Md.18/a da ki gideri bir adet olarak, Md.18/b deki gideri ise bu bağımsız bölümlerin alanlarının toplamına oranla hesaba katılır.

d)Ada/parsel: 254/32 de bulunan, 250 hissedarlı, içinde restoran, bar, yüzme havuzu, disko vs. bulunan ve " tesisler" olarak tanımlanan parselin kendi içindeki özel işletmelerin ortak gider kapsamına girmeyen giderleri, kendilerince karşılanır.

e)Toplu yapı içinde ayrı birer birim olarak yer alan 250 hissedarlı tesisler ve spor tesisleri kullanım tarzı ve masrafları katılma ölçütleri, Toplu Yapı Yönetimi ile bu kuruluşların yetkilileri arasında yapılacak bir protokol ile düzenlenir.

GİDERLERİN PAYLAŞTIRILMASI VE TAHSİLATI

Madde:20- İşletme projesi hazırlanırken ortak giderlerin paylaştırılması aşağıdaki şekilde yapılır:

A-Toplu yapıkapsamındaki bağımsız bölüm malikleri ortak giderlerin paylaşımına, yukarıda gösterilen Md.18/a deki giderlere eşit olarak, Md.18/b deki giderlere ise aşağıda gösterilenm2 alanı birim fiyatına göre katılırlar.

B- Bağımsız bölümlerin mimari projesi esas alınarak hesaplanan m2 alan ölçüleri aşağıdaki gibidir:

Konuttipleri :

Gölköyevleri35 m2 X40adet=1400m2

Sölözevleri43 m2X58adet=2494m2

Elbeylievleri51 m2X110adet=5610m2

Gülistanevleri67 m2X160adet=10720m2

Özel Gülistan evleri92 m2X59adet=5428m2

Özel Gülistan 1 evleri102 m2X36adet=3672m2

Villa evleri126 m2X10adet =1260m2

Dükkan( depo) 37 m2X8adet=296m2

Tesisler1983 m2X1adet=1983m2

Spor Kulübü Derneği---X1adet=-----

Yönetim Binası 90 m2 X 3adet=270 m2

TOPLAM =33133 m2

C-Yukarıdaki verilere göre, bir yıllık işletme projesi hazırlanırken, önce bir yıllık giderlerin tahmini yapılır. Bulunan rakam içinde yer alan giderler Md. 18 e göre paylaştırılır. Md 18/b ye göre bulunan birim fiyat, ilgili bağımsız bölümün yukarıdaki m2 alanı ile çarpılmak suretiyle söz konusu bağımsız bölümün bu fasıldaki yıllık katılma payları bulunur. Madde:18/a ve Madde:18/b deki ölçütlere göre hesaplanankatılma payları toplanarak her bir bağımsız bölümün yıllık katılma payı miktarı (avansı) belirlenir.

D-Belirlenen katılma payları 12 ye bölünmek suretiyle her bağımsız bölümün aylık giderlere katılım payları tespit edilir. Katılım payları, aylık veya üç aylık dönemler halinde ve peşin olarak tahakkuk ve tahsil edilir.

Madde:21-Bağımsız bölüm malikleri, hizmetler birliği ve bütünlüğü sağlanması ilkesinden hareketle ortak yer ve tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu katılım ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Madde:22-Katılım veya avans payını ödemeyen bağımsız bölüm maliki hakkında, diğer bağımsız bölüm maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, bu yönetim planına, Kat Mülkiyeti Kanununa ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Katılım veya avans payını öngörülen zamanda ödemeyen bağımsız bölüm malikinden, geciken her ay için ayrıca yüzde 5 gecikme tazminatı alınır. Toplu Yapı Yönetimi tarafından yapılan gidere, bağımsız bölüm maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden faydalanan kişinin kusurlu hareketi sebep olmuşsa, yapılan bu ödeme miktarı o kişiden ayrıca tahsil edilir.

Madde:23- Bağımsız bölüm malikinin gider borcundan ve gecikme tazminatından, bağımsız bölümlerde kira akdine veya başka bir sebebe dayanarak oturanlar, müştereken ve müteselsilin sorumludurlar. Ancak kiracının sorumluluğu, ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup, yaptığı ödemeyi kira borcundan düşebilir.

Madde:24- Bağımsız bölüm malikinin mahkemece tespit edilen borcu, icra yoluyla tahsil edilemezse, ödemeyen kişinin bağımsız bölümü üzerine yöneticinin yazılı istemi üzerine bu borç tutarı için, öteki malikler lehine Medeni Kanun md.893 de düzenlenen kanuni ipotek hakkı tescil edilir.

Dördüncü bölüm: Toplu Yapı Yönetimi

YÖNETİM ORGANLARI

Madde:25 - Darka Tatil Köyü Toplu Yapısında üç organ vardır:

a)Toplu Yapı Bağımsız Bölüm Malikleri Genel Kurulu: Ekli vaziyet planında gösterilen ve Md.3 de sayılan 10 adet imar adasında yer alan 486 adet bağımsız bölüm malikinden oluşur ve en yetkili karar organıdır.

b)Toplu Yapı Yönetim Kurulu: Toplu yapı bağımsız bölüm malikleri tarafından, genel kurulda her bir imar adasını temsil etmek üzere, bu ada malikleri arasından 1 asil ve 1 yedek üye seçilir. Toplu Yapı Bağımsız Bölüm Malikleri Genel Kurulunca 10 adet ada için,10 asil ve 10 yedek üye olarak seçilen toplu yapı temsilciler kurulu toplu yapının yönetim kuruludur. Görev süresi iki yıldır. Toplu yapı temsilciler kurulu,ortak yer ve tesislerin yönetiminden ve bütçenin uygulanmasından sorumludur. Bu kurul;Kat Mülkiyeti Kanunu, Yönetim Planı ve genel kurul kararlarına uygun olarak toplu yapıyı yönetir ve "Toplu Yapı Yönetim Kurulu"olarak adlandırılır. Toplu Yapı Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsız bölüm maliki olması şarttır. Toplu Yapı Yönetim Kurulu üyeleri kanundan doğan yetkilerinden bir kısmını, karar defterinde alınacak bir kararla, bir Müdür’e devredebilir.

c)Toplu Yapı Denetim Kurulu: Toplu yapı genel kurulunca iki yıl için 3 asilve 3 yedek üye olarak seçilir. Görev süresi iki yıldır. Denetim kurulu üyelerinin bağımsız bölüm maliki olması şarttır. Toplu Yapı Yönetim Kurulunun çalışmalarını, hesap ve defterlerini inceler, denetler ve gerekli raporları hazırlar. Kısaca, “Denetim Kurulu” olarak adlandırılır.

GENEL KURULUN TOPLANMASI VE TOPLANTIYA ÇAĞRI

Madde:26- 10 imar adası, 19 parsel ve 486 bağımsız bölümden oluşan toplu yapı genel kurulu, tüm bağımsız bölüm maliklerinin katılımı ile toplanır. Genel kurul her yıl temmuz ayı içinde toplanır. Toplantının nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı ve gündemi Toplu Yapı Yönetim kurulu tarafından belirlenerek hazırlanacak çağrı yazısı, tüm bağımsız bölüm maliklerine, toplantıdan 10 gün önce,imza karşılığında veya taahhütlü mektupla bildirilir. Bildirim yazısında, gerekli yetersayı sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantının tarih ve saati de ayrıca belirtilir. İkinci toplantı, birinci toplantıdan en az 7 gün sonra, ancak 15 günü geçmeyecek şekilde belirlenir. Önemli bir sebebin çıkması halinde, yöneticinin veya deneticinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı tarihinden en az 15 gün önce, bütün kat maliklerine, imza karşılığı veya taahhütlü bir mektupla toplantı sebebini de belirtmek suretiyle çağrı yapılarak bağımsız bölüm malikleri olağanüstü olarak da toplanabilir. Toplantıyı yönetmek üzere bir Divan başkanı ile iki kâtip seçilir. Alınan kararlar, toplu yapı genel kurul karar defterine yazılır ve kararların altı, toplantıda bulunan maliklerce imzalanır. Karara aykırı oy verenler, isterlerse, bu aykırılığın sebebini belirterek imza koyarlar.

OY HAKKI VE TEMSİL YETKİSİ

Madde:27 – Her bağımsız bölüm malikinin arsa payı oranına bakılmaksızın 1 oy hakkı vardır. Toplu yapıda birden fazla bağımsız bölümü olan malik, her bağımsız bölüm için ayrı oy hakkına sahiptir. Bununla birlikte onun malik olduğu bağımsız bölümlerin sayısı ne olursa olsun, sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz, oy hesabı yapılırken kesirler göz önüne alınmaz. Bir bağımsız bölümün birden fazla maliki varsa, genel kurulda, bunların içlerinden vekalet verecekleri birisi temsil eder. Bağımsız bölüm malikinin tüzel kişilik olması halinde, yetkili organ tarafından verilen yazılı yetki belgesini göstererek oy kullanır. Bağımsız bölüm maliki oyunu, yetkili vekil eliyle kullanabilir. Ancak bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. İmar adası, ada ve parselleri gösteren vaziyet planı (kroki), bu Toplu yapı yönetim planına eklidir ve ayrılmaz parçasıdır.

YETERSAYI

Madde:28- Toplu yapı bağımsız bölüm malikleri kurulu, bağımsız bölüm maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından bir fazlası ile toplanır ve kararlarını oy çoğunluğu ile verir. Yetersayının sağlanamaması halinde yapılacak ikinci toplantıda karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğudur. Kat Mülkiyeti Kanununda yeter sayı için konulmuş özel hükümler saklıdır.

GÜNDEM

Madde:29-Toplantılarda yalnız o toplantı çağrı yazısında belirtilen gündem maddeleri görüşülür. Ancak gündem maddelerine geçmeden önce toplantıda hazır bulunan üyelerden üçte birinin yazılı başvurusu ile gündeme madde eklenmesi, istenmesi durumunda genel kurulda yapılan oylama ile kabulü halinde bu maddeler de gündeme alınabilir.

SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ

Madde:30 Toplu yapının yönetiminden veya kullanılmasından dolayı bağımsız bölüm malikleri arasında veya bunlarla yönetici ve deneticiler arasında çıkan anlaşmazlıklar ve sorunlara,toplu yapı bağımsız bölüm malikleri genel kurulunda çözüm bulunur ve karara bağlanır. Bir husus hakkında ileride çıkan anlaşmazlıklar, karar defterinde aynı hususa dair daha önce verilmiş bir karar varsa, kural olarak o karara göre çözülür.

GENEL KURUL KARARLARININ BAĞLAYICILIĞI

Madde:31 -Tüm bağımsız bölüm malikleri, onların varisleri veya o bağımsız bölümü sonradan iktisap edenler veya o bölümde kiracı sıfatı ile oturanlar ve faydalananlar ile yönetici ve deneticiler, genel kurulun aldığı kararlara uymakla yükümlüdürler.

TEBLİGAT ZORUNLULUĞU

Madde:32 Genel Kurulda alınan kararlar, toplu yapı yönetim kurulu tarafından o toplantıya katılmamış olan bağımsız bölüm malikleri ile varsa kiracılara da usulüne uygun olarak duyurulur.

TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU

Madde:33-. Toplu yapı yönetim kurulu ilk toplantısında bir başkan seçer ve görev dağılımı yapar. Ayda en az bir kez toplanır. Alınan kararlar, Noterden tasdikli"Toplu yapı yönetim Kurulu Karar Defteri" ne yazılır. Toplu yapının özelliği dikkate alınarak toplu yapı yönetim kuruluna seçilen her üyenin bir oy hakkı vardır, eşitlik halinde başkanın oyuna üstünlük tanınır. Kararların altı, sadece toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Mazeretsiz olarak üst üste üç kez veya bir yılda beş kez toplantıya katılmayanların üyeliğinin düşmesine yönetim kurulu karar verebilir. Yerine, aynı adadan yedek olarak seçilen üye çağrılır. Toplu Yapı Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu'na seçilen üyelerin isim ve adresleri ile telefon numaraları toplu yapı girişinde görülebilecek bir yere asılarak ilgilenenlerin bilgisine sunulur. Toplu Yapı Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmesi ve miktarı hakkında genel kurul karar verebilir.

İŞLETME PROJESİ

Madde: 34- İşletme Projesi,toplu yapı bağımsız bölümleri genel kurulunda görüşülerek kabul edilen, toplu yapıdaki tüm birimlerin bir yıllık tahmini gelir ve giderleri gösteren ve o tarihte görevli Toplu Yapı Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bir bütçedir. Toplu yapı genel kurulunca görüşülerek kabul edilen işletme projesinin uygulama yetkisi ve sorumluluğu Toplu Yapı Yönetim Kuruluna aittir. Genel kurulca kabul edilen kararların özeti ile işletme projesi, bir yazı ile ve taahhütlü mektupla, toplantıya katılmayan bağımsız bölüm maliklerine gönderilerek bilgilendirilir.

PERSONEL İŞLEMLERİ

Madde:35-Toplu yapıda görev yapacak daimi ve geçici personelin işe alınması, işten çıkarılması, ücreti ve sosyal haklarının belirlenmesi gibi işlemler bütçe olanakları içinde Toplu Yapı Yönetim kuruluna aittir. Personel ile İş Kanunu hükümlerine göre sözleşme yapılır. Her personel için özlük dosyası tutulur. Personelin sigorta işlemleri, kuruma verilecek bildirimlerin zamanında verilmesi, primlerin zamanında ödenmesi, ücret bordrolarının düzenlenmesi gibi görevler Toplu yapı yönetim kurulunun sorumluluğundadır. Ancak Toplu Yapı Yönetim Kurulu, işlerin yürütülmesini, Yönetim Müdürü unvanı ile görevlendirilecek bir kişiye ücreti karşılığında verilmesine karar verebilir. Personelin kıdem tazminatını karşılamak üzere, bütçe içinde ayrı bir hesapta takip edilen “kıdem tazminatı fonu” oluşturulur. Her yıl bütçeye, personel sayısı kadar miktarda, bir aylık ücret tutarında para bu fona eklenir. Bu fonda toplanan paralar, başka amaçlarla kullanılamaz. Toplu yapı yönetim kurulu toplu yapının güvenliği için ,Özel Güvenlik Kuruluşlarından hizmet satın almaya yada kendi güvenlik teşkilatını kurmayayetkilidir.

Madde 36-Toplu yapıdaki bağımsız bölüm maliklerinin 257/36 deki spor alanı ile 254/32 de ki tesislerden yararlanmaları için, kullanım ve yönetimlerinin Toplu Yapıya bırakılmak istenmesi halinde karşılıklı sözleşmeler yapmaya, toplu yapı genel kurulu kararıyla Toplu Yapı Yönetim Kurulu yetkilendirilir. Bu takdirde, tesislerin işletme giderleri toplu yapının işletme projesinde yer verilir.

TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER

Madde:37-Darka Tatil Köylü Toplu Yapı Yönetimi tarafından aşağıdaki defterlerin tutulması zorunludur:

a)Toplu Yapı Genel Kurul Karar Defteri: Toplu yapının olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarında alınan kararların yer aldığı defterdir. Kararların altı, toplantıya katılanlar tarafından imzalanır.

b)Toplu Yapı Yönetim Kurulu Karar Defteri: Günlük işlerin yürütülmesi sırasında alınması gerekli kararlar bu deftere yazılır. Toplantıya katılanlarca imzalanır.

c)Toplu Yapı Denetleme Kurulu Defteri: Denetleme kurulu, en geç altı ayda bir yapacağı denetimlerin sonuçları ile tespit ve önerilerini bu deftere yazarlar. Bu defterlerin sayfalarının Noterden tasdikli olması şarttır.

SORUMLULUK

Madde:38- Toplu Yapı Yönetim Kurulu üyelerinin yönetim işlerinden olan sorumlulukları, müteselsil sorumluluktur. Karar veya eyleme katılmamış olmak, üyeyi kural olarak sorumluluktan kurtarmaz. Üyelerin birbirlerine rücu hakları saklıdır.

TOPLU YAPI YÖNETİMİNİN DENETLENMESİ

Madde:39- Denetim kurulu üyeleri en az altı ayda bir olmak üzere, muhasebe kayıtları ile Toplu Yapı Yönetim Kurulu Karar Defteri ve öteki defterleri inceler. Yapılan tespitler, Noterden tasdikli"Toplu Yapı Denetleme Kurulu Karar Defteri'" ne yazılır. Genel kurul toplantısından önce, çalışma döneminin raporu düzenlenerek, okunmak üzere genel kurul dosyasına konur.

Madde:40-İş bu yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde, Kat Mülkiyeti Kanunu, Medeni Kanun ve diğer ilgili kanun hükümleri uygulanır.

Geçici Madde:1-Üç ay içinde yapılması gereken “Toplu Yapı olağan Genel Kurul toplantısı “yapılıncayakadar, halen toplu yapı yönetim kurulu olarak görevde bulunanve aşağıdaki ismi bulunankişiler KMK.MD.73 gereğince “ geçici yönetim kurulu” olarak görevlendirilmişlerdir.

1- Tevfik Emin BERKOL F - 1
2- Köksal BAYRAKTAR C- 47
3- Deniz OGAN G -33
4- Nurdan TOPOĞRAF C- 48
5- Tezcan OZAN A -13
6- Gündüz AYDINLAR F- 15
7- Hasan Tahsin AKINCI İ - 17
8- Uğur ALTUĞ B- 41
9- Cem TEOMAN D- 82

YÖNETİM PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN KABULÜ

Madde:41- Toplu yapıda yer alan ve daha önce 17 parsele ait tapu kaydında bulunan Yönetim Planları, 5711 sayılı yasaya uygun olarak tümüyle değiştirilmiş ve aşağıda imzaları bulunan Toplu yapı bağımsız bölüm maliklerince 04/05/2008 tarihinde yapılan kat malikleri genel kurullarınca onaylanarak tapu kütüğüne tesciline karar verilmiştir.

Ada / Parsel no Bağımsız bölüm no Niteliği Arsa payı Malikin adı soyadı İmzası