Güvenlik ve Acil Yardım
0 224 757 00 09
Satılık / Kiralık
Foto Galeri
Sosyal Tesisler
Darka Spor Klübü
Güncel Çalışmalar
Aktiviteler
Önemli Telefonlar

Nöbetçi Eczane / İznik

BURSA


Yönergeler

Tatil Köyü Yönetimi

DARKA TATİL KÖYÜ TOPLU YAPI BİTKİLENDİRME
VE PEYZAJ YÖNERGESİ

AMAÇ

Madde 1: Bu yönergenin amacı Darka Tatil Köyü toplu yapı sınırları içinde yer alan özellikle ortak alanlarda ki her türlü bitkilerin, toplu yapı ve malikleri yararına Darka’nın özelliğini koruyarak ekilmesi, budanması ve sökülmesi konularını düzenlemektir.

HUKUKİ DAYANAK

Madde 2: Bu yönerge, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’ nu ve özellikle de bu kanunun 5711 sayılı kanun ile düzenlenen 9. bölümde yer alan “TOPLU YAPI” hükümleri uyarınca, Darka Tatil Köyü Toplu Yapı Yönetim Planının 8. Madde sine dayanılarak hazırlanmıştır. Yönetim Planının ayrılmaz parçasıdır.

KAPSAM

Madde 3: Darka Tatil Köyü Toplu Yapı Yönetim Planının 3. Madde sinde belirlenen tüm imar adaları ve imar parselleri içindeki alanları kapsar.

BAĞLAYICILIĞI

Madde 4: Darka Tatil Köyü toplu yapı yönetim planının 3. Madde sinde belirlenen tüm bağımsız bölüm maliklerini ve mirasçılarını, bağımsız bölümü sonradan satış veya herhangi bir sebeple iktisap eden üçüncü kişileri ve kiracıları bağlar.

UYGULAMA

Madde 5: Darka sakinlerinin bu konudaki özel istekleri ve sorunlar Yönetim Kuruluna müracaat ile Yönetim Kurulu kararıyla çözülecektir.

Madde 6: Darka Tatil Köyü toplu yapısının bulunduğu alan, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 27.11.1999 tarih ve 7581 sayılı kararı gereği korunması gerekli üçüncü derece sit alanı olup, bu niteliğiyle onaylı bir ağaç rölevesi bulunan Darkamızın ağaç ve bitki dokusu korunmak durumundadır. Kat malikleri ve yöneticiler, alanın bu niteliğini her türlü kararlarında ve uygulamalarında göz önünde bulundurmak zorundadırlar.

Madde 7: Darka Tatil Köyü Toplu Yapı Yönetim Kurulunun izni olmadan ortak alanda bitki dikilemez, budanamaz, sökülemez.

Madde 8: Ortak bahçe alanlarında plastik çitlerlerle ve benzerleriyle çiçek tarhları yapılamaz. Kale, tarh ve göbeklerde ki çiçeklendirme şekli, biçimi ve bakımı Yönetim Kuruluna aittir.

Madde 9: Darka’nın genel görüntüsünü etkileyen, güvenliği tehdit eden ve alt yapıya zarar veren bitkiler Yönetim Kurulu yetkisiyle söktürülür.

Madde 10: Darka sakinlerinin manzarasını ve görüntüsünü kapatacak şekilde ve seviyede bitkilendirme yapılamaz. Manzara görüntüsünü kapatacak bitkiler Yönetim Kurulu yetkisiyle budanır veya kaldırılır.

Madde 11: Çevre sağlığı açısından meyve ağaçlarının dikilmemesi ve mevcutların mümkün olduğunca budanarak küçültülmesi ve kaldırılması esastır.

Madde 12: Yaşlı ya da çevresine zarar verecek ağaçlar ve bitkiler gerektiğinde Yönetim Kurulu kararıyla sökülür.

Madde 13: Kullanım amacıyla, çim alanları çoğaltmak için mevcut bitkiler sökülemez.

Madde 14: Bağımsız bölüm malikleri kendi bağımsız bölümlerinin önlerindeki ortak alanlarda, özel bahçe oluşturacak ve sınır belirleyecek şekilde çit, bitki ve ağaç dikimi yapamazlar.

Madde 15: Teras, giriş vs. nin büyütülmesi amacı ile çim alanlar yok edilemez.

Madde 16: Ortak bahçe alanlarında sebze dikilemez.

Madde 17: Yönetim Kurulu gerektiğinde bitkilendirme konusunda danışma kurulu kurabilir yada uzman görüşüne başvurabilir. Uygulama kararı Yönetim Kuruluna aittir.

DARKA TATİL KÖYÜ TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU